Rekisterinpitäjä

Oy Medfiles Ltd
Volttikatu 5, 70700 Kuopio

Rekisterin vastuuhenkilöt

Myynti- ja markkinointikoordinaattori

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

 • Yrityksille suunnattu markkinointi
 • asiakassuhteiden hoito
 • palvelusopimusten täytäntöön paneminen

Henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakassuhde tai suostumus, joka annetaan yhteydenottolomakkeen lähettämisen yhteydessä.

Henkilötietojen tietolähde

Tietoja kerätään

 • palvelusopimusten teon ja täytäntöönpanon yhteydessä
 • henkilön yhteydenottopyynnön yhteydessä

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen yhteyshenkilön

 • Nimi
 • Titteli
 • Työyhteystiedot

Rekisteröityjen ryhmä

Yhteistyökumppani; Asiakas

Henkilötietojen säilytys

Vanhentuneet tiedot hävitetään vähintään kerran kahdessa vuodessa tai rekisteröidyn pyytäessä.

Tiedon muoto ja sijainti

Muoto: Elektroninen
Sijainti: M-files system

Henkilötietoihin pääsy

Koko yrityksen henkilökunta

Tietojen luovutus / siirtäminen

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Yrityksen sisällä tietoja voidaan siirtää EU- tai ETA-alueen sisällä.

Arviointi- ja ylläpitokäytäntö

Tietoja päivitetään jatkuvasti saataessa uusia tai päivitettyjä tietoja.

Tiedot tarkastetaan kuitenkin vähintään kahden vuoden välein.

Tekniset suojauskeinot / tietoturvallisuus

Manuaalinen tietoaineisto siirretään välittömästi elektroniseen muotoon. Rekisteritiedot on teknisesti suojattu M-files järjestelmän rekisterikohtaisin käyttöoikeusmäärityksin (ACL = Access Control List). Tällä käytännöllä estetään rekisterin luvaton käyttö sekä varmistetaan että rekisteri on tietosuojaselosteeseen määritettyjen tahojen käytettävissä.

Rekisteröidyn henkilön oikeudet

 • oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus tietojen poistamiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.

Let’s chat