Ravintolisien ja täydennettyjen elintarvikkeiden vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismääriin tulossa muutoksia EU:ssa – myös Ruotsi valmistelee kansallista asetusta

Uutiset

FI

Tällä hetkellä EU-lainsäädännössä ei ole määritelty ravintolisien tai täydennettyjen elintarvikkeiden sisältämille vitamiini- tai kivennäisainemäärille ylärajoja eli ns. maksimimääriä. Käytännössä siis toimija itse vastaa siitä, että elintarvikkeen sisältämät vitamiini- ja kivennäisainemäärät ovat turvallisella tasolla. Joissakin EU:n jäsenmaissa on kansallisia rajoituksia vitamiinien ja kivennäisaineiden määrille.

EU:ssa kuitenkin valmistellaan uutta asetusta koskien ravintolisissä ja täydennetyissä elintarvikkeissa käytettyjen vitamiinien ja kivennäisaineiden maksimimääriä. Lisäksi tämä asetus tulee määrittämään ravintolisien sisältämien vitamiinien ja kivennäisaineiden minimimäärät. Kun asetusluonnos julkaistaan, todennäköisesti vuoden 2021 aikana, on alan toimijoilla mahdollisuus kommentoida luonnosta. Asetuksen on tarkoitus astua voimaan vuonna 2024.

Myös Ruotsi valmistelee omaa kansallista asetusta ravintolisien vitamiinien ja kivennäisaineiden maksimimääristä. Asetusluonnosta oli mahdollisuus kommentoida huhtikuuhun 2020 saakka ja kommentteja toimitettiinkin runsaasti. Tämän vuoksi asetuksen valmistelu on väliaikaisesti keskeytetty eikä tarkempaa tietoa sen käyttöönotosta ole. Asetusluonnoksen mukaan toimijoilla on myös mahdollisuus hakea poikkeuslupaa sellaiselle ravintolisälle, jonka vitamiini- tai kivennäisainemäärä ylittää asetetun maksimin. Maksullisen hakemuksen tulee sisältää yksityiskohtaiset tiedot ravintolisästä sekä tieteellinen näyttö siitä, että tuote ei ole turvallisuusriski ihmisen terveydelle kyseisellä annoksella.

Elintarvikealan toimijoilla on hyvin aikaa valmistautua tuleviin muutoksiin vitamiinien ja kivennäisaineiden määriä koskevissa vaatimuksissa. EU-maita koskevaa luonnosta vitamiinien ja kivennäisaineiden maksimimääristä ei ole vielä julkaistu, mutta Ruotsin kansalliseen asetukseen suunnitellut määrät ovat saatavilla. Tulevat muutokset lainsäädännössä kannattaakin huomioida hyvissä ajoin uusia tuotteita suunniteltaessa.

SE

Ändringar i EU för maximivärden av vitaminer och mineralämnen i kosttillskott och berikade livsmedel – nationell lagstiftning förbereds även i Sverige

För tillfället finns inga fastställda maximivärden för vitaminer och mineralämnen i kosttillskott och berikade livsmedel i EU. I praktiken betyder detta att livsmedelsoperatörerna själva ansvarar för att vitamin- och mineralämnesnivåerna av produkterna är på en säker nivå. Vissa EU-länder har nationella begränsningar för vitamin- och mineralämnesmängder.

En ny föreskrift gällande maximivärden för vitaminer och mineralämnen i kosttillskott och berikade livsmedel förbereds nu i EU. Dessutom kommer det att fastställas minimivärden för vitaminer och mineralämnen som kosttillskott får innehålla. När utkastet av föreskriften publiceras – förmodligen under år 2021 – har operatörerna en möjlighet att ge kommentarer på det. Föreskriften börjar att gälla år 2024.

Även Sverige förbereder nationell lagstiftning för maximivärden av vitaminer och mineralämnen i kosttillskott. Föreskriftsutkastet gick ut på remiss år 2020, och Livsmedelsverket mottog många kommentarer. Efter det har dock arbetet pausats, och det finns ingen information om när det kommer att återupptas igen. Enligt föreskriftsutkastet kommer det finnas en möjlighet att ansöka om dispens från maximivärdena per produkt. Ansökan har en avgift på 20 000 kr och ska innehålla bl.a. vetenskaplig dokumentation som visar att produkten och dosen inte utgör en säkerhetsrisk för hälsan.

Livsmedelsoperatörerna har mycket tid att förbereda sig för de kommande ändringarna. När det gäller EU-förordningen, så finns det dock inget utkast publicerat om maximivärdena ännu, men värdena planerade för den nationella föreskriften i Sverige finns redan tillgängliga. Det är klokt att ta hänsyn till de kommande ändringarna redan nu när man planerar nya produkter.

 

Behöver du hjälp så kan du alltid kontakta oss! / Jos tarvitset apua, Medfilesin asiantuntijat ovat käytettävissä!

Mari Lyyra
Regulatory Affairs Manager, Food & Nutrition
mari.lyyra@medfiles.eu

Uusimmat ajankohtaiset artikkelit

Let’s chat