medfiles lääketurvapalvelut

Eläinlääkkeet – palvelut markkinoilletulon jälkeen

 • Haittavaikutusilmoitusten käsittely
 • Valmistetietojen vieminen EudraVigilance-tietokantaan (XEVMPD)
 • Haittavaikutusten sähköinen raportointi EudraVigilance-tietokantaan
 • VedDRA-koodaus
 • Avustaminen rekonsiliaatioprosessissa
 • Haittavaikutusilmoitusten ja muun lääketurvadokumentaation käännökset
 • Paikallisena lääketurvayhteyshenkilönä toimiminen
 • Kirjallisuusseuranta paikallisista ja kansainvälisistä lähteistä
 • Määräaikaisten turvallisuuskatsauksien (PSUR) laadinta tai asiakkaan laatiman katsauksen tarkistus ja lähetys
 • Vakioitujen toimintaohjeiden (SOP), työohjeiden ja manuaalien laadinta tai tarkistus
 • Yksityiskohtainen lääketurvajärjestelmän kuvaus (DDPS)
 • Avustaminen lääketurvasignaalien tunnistus- ja arviointiprosessissa
 • Riskinhallinta- ja riskinminimointitoimet

Kliiniset tutkimukset

 • Avustaminen kliinisten lääketutkimusten suunnittelussa
 • Haittavaikutusilmoitusten käsittely: raporttien priorisointi, tietojensyöttö, MedDRA-koodaus, arviointi, lääketieteellinen tarkistus, raportoitavuuden määritys
 • Valmistetietojen vieminen EudraVigilance-tietokantaan (XEVMPD)
 • SUSARien sähköinen raportointi EudraVigilance-tietokantaan
 • Avustaminen rekonsiliaatioprosessissa
 • Haittavaikutusilmoitusten ja muun lääketurvadokumentaation käännökset
 • Määräaikaisten turvallisuuskatsauksien (DSUR) laadinta tai asiakkaan laatiman katsauksen tarkistus ja lähetys
 • Vakioitujen toimintaohjeiden (SOP), työohjeiden ja manuaalien laadinta tai tarkistus

Terveydenhuollon laitteiden vaaratilanteet ja takaisinvedot

 • Vaaratilanneilmoitukset viranomaisille
 • Viranomaisilmoitukset tuotteiden markkinoilta poistamisista (takaisinvedot)
 • Viranomaisilmoitukset markkinoilla olevien laitteiden korjaavista toimenpiteistä
 • Turvallisuustiedotteiden laadinta

Lääketurvasopimukset (PVA)

 • Asiakkaan avustaminen PVA:n laadinnassa
 • Tarjoamme PVA-templaatin asiakkaan käyttöön

Lääketurvan auditoinnit, laadunseuranta, koulutus ja konsultointi 
QP, laatu ja laaketukkukauppa